We hadden hier natuurlijk een lap tekst vol juridisch jargon kunnen neerzetten. Wij vinden echter dat een goede basis belangrijk is voor een fijne samenwerking en daarom hebben wij onze algemene voorwaarden in duidelijke en vooral begrijpelijke taal opgesteld. Zo weten niet alleen wij, maar ook jij, welke regels er van toepassing zijn op onze diensten, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en samenwerkingen.

Liever een PDF-bestand? Klik dan hier.

 1. Laten we ons allereerst even voorstellen. Wij zijn Flegal Juridisch Advies, een eenmanszaak onder leiding van mr. Fleur Smeets. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72733160. In deze algemene voorwaarden verwijzen naar onszelf als Flegal of we/wij (en waar toepasselijk ons/onze). Wij zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 1. Jij bent onze opdrachtgever, een natuurlijke – of een rechtspersoon met wie wij een overeenkomst sluiten of wensen te sluiten voor de levering van onze dienstverlening. In deze algemene voorwaarden verwijzen wij naar jou met je/jij/jouw.
 1. Als we het hebben over jou en ons gezamenlijk, dan spreken we over partijen.
 1. Met aanbod bedoelen wij alle aanbiedingen en/of offertes in de meest brede zin van het woord.
 1. Onder overeenkomst verstaan wij iedere overeenkomst (van opdracht) die het doel heeft Flegal diensten te laten verlenen aan jou, de opdrachtgever. Ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van en ter uitvoering van de overeenkomst vallen onder het begrip overeenkomst.
 1. Onder opdracht verstaan wij de opdracht die jij aan ons verleent om werkzaamheden voor jou uit te voeren.
 1. Met schriftelijk bedoelen wij uitsluitend per brief of per e-mail.
 1. Een dag is voor ons een kalenderdag en niet een werkdag, tenzij wij uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, afspraken, overeenkomsten en facturen.
 1. Ook wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst of een aanvullende overeenkomst vloeit zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In zulke gevallen word je geacht reeds bekend te zijn met deze algemene voorwaarden.
 1. Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden.
 1. Mochten we met jou een afwijking op deze algemene voorwaarden zijn overeengekomen, dan geldt die afwijking enkel voor de overeenkomst waarvoor de afwijking is afgesproken. Je kunt geen beroep doen op die afwijking bij andere overeenkomsten met ons.
 1. Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die je sluit met ons.
 1. Wij hebben bovendien altijd het recht onze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzingen of aan te vullen. Wij zullen dit van tevoren aankondigen. Indien je niet akkoord bent met de wijziging(en), heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zullen wij de reeds verrichte arbeid tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening brengen.
 1. Is er sprake van strijdigheid tussen bepalingen uit onze algemene voorwaarden en bepalingen uit een overeenkomst, dan hebben de bepalingen uit de overeenkomst voorrang.
 1. Het kan zijn dat een of meerdere bepalingen of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd. De overige voorwaarden blijven dan nog steeds van kracht. Partijen gaan in onderling overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen. Daarbij zullen partijen zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht nemen.
 1. Indien wij niet steeds strikte naleving van onze algemene voorwaarden, leidt dit er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 1. Iedere offerte is 14 kalenderdagen na dagtekening geldig, tenzij in de offerte anders staat vermeld.
 1. Indien wij (extra) voorwaarden verbinden aan onze offertes, zullen wij dat uitdrukkelijk en schriftelijk in de offerte vermelden.
 1. Wij baseren onze offertes op de informatie die jij aan ons verstrekt. Jij bent dan ook verplicht alle relevante informatie over de opdracht aan ons door te geven, zodat wij op basis hiervan een offerte kunnen opstellen. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie is verstrekt, dan kunnen wij een reeds aanvaarde offerte alsnog herroepen. De overeenkomst komt dan niet tot stand. Wij behouden daarbij wel het recht om de reeds verrichte arbeid tot het moment van herroepen in rekening te brengen.
 1. Het kan zijn dat er termijnen voor de uitvoering van de opdracht staan vermeld in de offerte. Deze uitvoeringstermijnen zijn altijd indicatief. Overschrijding van die termijnen geeft geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 1. Een reeds uitgebrachte offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten, vervolgopdrachten, aanvullende opdrachten, nieuwe overeenkomsten etc. De offerte geldt enkel voor de overeenkomst waarvoor deze is opgesteld.
 1. Hebben wij een samengestelde offerte opgesteld, dan zijn wij niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de offerte, indien jij slechts een gedeelte van onze offerte accepteert. Met een samengestelde offerte bedoelen wij dat wij jou in een (1) offerte een combinatie van meerdere diensten hebben aangeboden.
 1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
 • Jij de offerte en onze algemene voorwaarden schriftelijk hebt geaccepteerd en;
 • daarbij voldaan hebt aan de (eventueel) gestelde voorwaarden of;
 • er sprake is van een situatie zoals beschreven in lid 8 van deze bepaling.
 1. Het kan ook zijn dat jij geen offerte hebt ontvangen, maar dat wij wel diensten voor jou uitvoeren. Dit kan zijn als er sprake is van spoed. In dit soort gevallen komt de overeenkomst tussen partijen tot stand op het moment dat wij, in jouw opdracht, starten met de uitvoering van onze diensten. Deze diensten worden dan op basis van /naar rato van ons reguliere tarief in rekening gebracht, tenzij wij hierover schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.

Artikel 7: 404 BW als ook artikel 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op onze overeenkomsten.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Flegal Juridisch Advies.

 1. Wij voeren de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap en naar beste inzicht en vermogen. Wij kunnen niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Wij hebben een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting!
 1. Om de overeenkomst uit te voeren hebben wij tijdig bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie nodig van jou. Wij geven dat natuurlijk bij je aan, maar het is ook jouw eigen verantwoordelijkheid om zulke gegevens, documenten, materialen en/of informatie met ons te delen als je redelijkerwijs kunt begrijpen dat wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst.
 1. Als wij met jou een termijn voor de uitvoering van de overeenkomst hebben afgesproken, dan begint deze termijn pas te lopen op het moment dat je de benodigde gegevens, documenten, materialen en/of informatie aan ons hebt verstrekt. Tot die tijd hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.
 1. De overeenkomst voeren we enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan de inhoud van de door ons verrichte werkzaamheden geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.
 1. Indien je wenst dat wij (bepaalde) werkzaamheden op een door jou aan te wijzen locatie uitvoeren, dan draag je er zorg voor dat alle daarvoor noodzakelijke faciliteiten aldaar beschikbaar worden gesteld.
 1. Het behartigen van jouw cliëntbelangen staat voor ons bovenaan. Jij bent echter nooit onze enige cliënt. Wij hebben het recht om voor andere cliënten/opdrachtgevers opdrachten uit te voeren. Het spreekt voor zich dat wij er altijd voor waken dat er geen sprake is van tegenstrijdige belangen. Het is dan ook ons recht om een bepaalde opdracht niet aan te nemen of vroegtijdig te beeindigen om tegenstrijdige belangen te voorkomen.
 1. Het kan zijn dat er voor de uitvoering van de overeenkomst diensten en/of werkzaamheden nodig zijn van derden. Indien dit het geval is, geven wij dit vooraf bij je aan. Indien je akkoord gaat met het inschakelen van de derde, dan hebben wij het recht deze derde bij onze dienstverlening te betrekken en zijn door jou gemachtigd om eventuele algemene voorwaarden, inclusief aansprakelijkheidsbeperkingen, van die derde(n) namens jou te aanvaarden.
 1. Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden in dat kader, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan onze zijde.
 1. Indien je niet akkoord gaat met het inschakelen van de derde, dan hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij de reeds verrichte arbeid tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening wordt gebracht.
 1. Wil jij de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, dan laat jij ons dat zo snel als mogelijk schriftelijk weten (info@flegal.nl). Iedere wijziging en/of aanvulling wordt behandeld als een aanvullende overeenkomst. Wij hebben het recht het honorarium/tarief aan te passen. Wij hebben ook het recht de wijziging en/of aanvulling te weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen of ons recht op betaling voor de verrichte arbeid binnen de oorspronkelijke overeenkomst te verliezen.
 1. Meerwerk kan ontstaan door bepaalde omstandigheden die niet bekend waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Ook kan meerwerk ontstaan doordat jij niet of niet tijdig alle (relevante) gegevens hebt aangeleverd. Extra diensten en/of aanvullende opdrachten kunnen ook leiden tot meerwerk.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst bepaalde omstandigheden of feiten bekend worden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of beletten, dan hebben wij het recht de inhoud van de overeenkomst te wijzigen zodat wij de overeenkomst, indien mogelijk, alsnog kunnen uitvoeren. Ook hebben we in zo een geval het recht de overeenkomst te ontbinden en de reeds verrichte arbeid in rekening te brengen bij jou. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarbij de reeds verrichte arbeid tot het moment van de ontvangst van de ontbinding in rekening wordt gebracht door ons.
 1. Meerwerk wordt op basis van het geldende honorarium/(uur)tarief in rekening gebracht, tenzij wij hierover andere afspraken maken met jou.
 1. Onder het herroepingsrecht verstaan wij de mogelijkheid voor jou (natuurlijke persoon, niet handelend in beroep of bedrijf, dus een consument) om binnen een periode van 14 dagen, de zogenaamde bedenktijd, af te zien van de overeenkomst op afstand. De bedenktijd gaat in op de dag nadat wij jouw akkoord hebben ontvangen met betrekking tot ons aanbod. Een dergelijke overeenkomst wordt uitsluitend gesloten middels een of meer technieken voor communicatie op afstand. Bij een overeenkomst op afstand zijn wij niet gelijktijdig met jou in dezelfde ruimte (geweest).
 1. Wil jij een beroep doen op je herroepingsrecht, dan dien jij dit schriftelijk aan te geven door een mail te sturen naar info@flegal.nl. Hoewel wij graag geïnformeerd willen worden over de reden van jouw herroeping, ben jij niet verplicht dit aan ons te vermelden.
 1. Mocht onze dienstverlening starten binnen de bedenktijd, dan geef jij ons jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor en doe jij daarbij uitdrukkelijk afstand van je herroepingsrecht.
 1. Hebben wij jou verzocht op voorhand een (aan)betaling te doen dan zullen wij deze (aan)betaling terugstorten binnen 14 dagen nadat jij een geldig beroep hebt gedaan op je herroepingsrecht.

 1. In beginsel wordt een overeenkomst aangegaan voor de duur van onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 1. Jij (natuurlijke persoon, niet handelend in beroep of bedrijf, dus consument) hebt het recht een overeenkomst van opdracht (bepaalde of onbepaalde tijd) per direct op te zeggen op grond van art. 7:408 lid 1 BW. Wij behouden daarbij wel het recht om de reeds uitgevoerde werkzaamheden tot het moment van opzegging bij jou in rekening te brengen.
 1. Jij (rechtspersoon of natuurlijk persoon, handelend in beroep of bedrijf) hebt het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd per direct op te zeggen. Wij behouden daarbij het recht om de reeds uitgevoerde werkzaamheden tot het moment van opzegging bij jou in rekening te brengen.
 1. Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen door jou (rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in beroep of bedrijf) tussentijds worden beëindigd. In dat geval ben jij ons wel het totale factuurbedrag verschuldigd zoals overeengekomen. Je betalingsverplichting blijft ongewijzigd.
 1. Wij hebben het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer je niet of niet geheel jouw verplichtingen jegens ons nakomt. Ook wanneer wij na het sluiten van de overeenkomst kennisnemen van omstandigheden waaruit blijkt dat je de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig zal kunnen nakomen hebben wij het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 1. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever of indien er sprake is van schuldsanering of enige andere omstandigheid waardoor je niet langer over jouw vermogen kan beschikken, hebben wij de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden waarbij de reeds verrichte arbeid in rekening zal worden gebracht. Wij zijn in dat geval niet schadeplichtig.
 1. Wij brengen aan jou het in de offerte vermelde tarief vermeerderd met de kosten die wij hebben gemaakt in het kader van de overeenkomst in rekening.
 1. Wij hebben het recht onze (uur)tarieven aan te passen. Wij zullen dit vooraf communiceren aan jou. Indien je niet akkoord gaat met de tariefswijziging, heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zullen wij de reeds verrichte arbeid tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening brengen tegen het initieel afgesproken tarief.
 1. Onder kosten verstaan wij onder andere griffierechten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, kosten voor de diensten van derden etc.
 1. De door ons in het kader van de overeenkomst gemaakte reiskosten worden aan jou doorberekend via een vast tarief exclusief btw per kilometer.
 1. Het is mogelijk dat de uitvoering van een overeenkomst langer dan 30 kalenderdagen duurt. In dat geval hebben wij het recht reeds verrichte werkzaamheden tussentijds in rekening te brengen.
 1. Indien wij een voorschot hebben ontvangen van jou, dan brengen wij deze in mindering op de factuur.
 1. Je ontvangt onze facturen per e-mail.
 1. Wij factureren om de 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk en anders overeengekomen.
 1. Tenzij anders overeengekomen hanteren wij een betalingstermijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de factuurdatum. Jij dient het volledige factuurbedrag, inclusief btw, over te boeken op onze bankrekening binnen de betalingstermijn.
 1. Indien jij niet tijdig de factuur voldoet, ontvang je van ons een ingebrekestelling. Wanneer je ook niet binnen de termijn in de ingebrekestelling jouw factuur voldoet ben je in verzuim. Wij hebben in dat geval het recht vanaf dat moment de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige bedrag van de factuur.
 1. Mochten wij genoodzaakt zijn om kosten te maken voor de (buitengerechtelijke) incassering van onze factuur, dan komen deze volledig voor jouw rekening. De (buitengerechtelijke) incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de totale factuur inclusief btw, met een minimum van € 40.
 1. Indien je het niet eens bent met jouw factuur of een klacht hebt daarover dan dien je dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ons kenbaar te maken.
 1. Mochten we het niet eens worden met je over de oplossing van je klacht, dan wordt er een onafhankelijke deskundige aangesteld. De kosten voor de deskundige zijn voor de partij die door de deskundige in het gelijk wordt gesteld, tenzij partijen onderling tot een andere afspraak komen.
 1. Zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij niets van onze uitingen, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot onze adviezen, de door ons opgestelde (juridische) documenten en processtukken openbaren, verveelvoudigen, wijzigen en/of exploiteren.
 1. Zonder jouw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming bespreken en/of delen wij geen vertrouwelijke informatie met derden.
 1. Een uitzondering op het eerste lid van deze bepaling geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van een rechter tot bekendmaking verplicht.
 1. Wij zijn enkel aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst voor zover de tekortkoming is ontstaan door onzorgvuldigheid of ondeskundigheid bij het uitvoeren van de overeenkomst en dit vermeden had kunnen worden. Aansprakelijkheid voor mondelinge adviezen die niet op schrift zijn gesteld wordt geheel uitgesloten.
 1. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat vergoed wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico welke niet door de verzekeraar zal worden vergoed. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot betaling overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van maximaal de afgelopen drie maanden, voor zover die facturen betrekking hebben op de overeenkomst waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.
 1. Iedere aansprakelijkheid van Flegal bij de uitvoering van een opdracht waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, inclusief het bedrag van het eigen risico.
 1. Flegal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:
 • onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens door jou;
 • jouw handelen of nalaten;
 • veranderingen die zijn aangebracht in het geleverde door jou of indien jij bent afgeweken van gedane adviezen;
 • tekortkomingen van derden, onder welke naam of titel dan ook.
 1. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Flegal.
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding twaalf maanden nadat de schade toebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval achttien maanden nadat de schade toebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 1. Alvorens je tot aansprakelijkheidstelling overgaat treed jij met Flegal in overleg om tot een oplossing te komen.
 1. Indien er bij de uitvoering van de overeenkomst gecommuniceerd wordt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, erkennen partijen dat daar risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt tot vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. Flegal is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van voornoemde risico’s.
 1. Via ons systeem kies jij een geschikte datum en tijd.
 1. Jij ontvangt de factuur voor het vragenuur per email.
 1. De factuur dient ten laatste 24 uur voor aanvang van het vragenuur op de Flegal bankrekening te zijn bijgeschreven.
 1. Tot 24 uur voor aanvang van het vragenuur, heb jij het recht om je vragenuur te annuleren via ons systeem.
 1. Annuleer jij tijdig, ontvang jij automatisch een creditnota en wordt het door jou betaalde bedrag binnen 10 dagen op je bankrekening bijgeschreven.
 1. Annuleer jij niet tijdig, dan heb jij geen recht op restitutie van het factuurbedrag.
 1. Het juridisch vragenuur duurt maximaal 60 minuten.
 1. Indien het vragenuur korter duurt dan 60 minuten, geeft jou dat geen recht op enige vorm van restitutie.
 1. Het is niet toegestaan zonder onze toestemming opnames te maken van het juridisch vragenuur.
 1. Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook heel zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun jij lezen in de privacyverklaring op onze site.
 1. Mocht jij een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben voor zulke gevallen een klachtenprocedure.
 1. Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen 10 dagen nadat jij het gebrek hebt geconstateerd schriftelijk aan ons te melden via fleur@flegal.nl
 1. De klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven
 1. Binnen 14 dagen nadat wij de klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons een reactie.
 1. Jij geeft ons in ieder geval vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien de klacht na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, dan pas ontstaat er een geschil.
 1. Op deze algemene voorwaarden, maar ook op onze overeenkomsten, is Nederland recht van toepassing.
 1. Mocht het tot een geschil komen, en dat hopen we natuurlijk niet, dan zullen zowel wij als jij zich tot het uiterste inzetten om het geschil onderling te beslechten. Mocht dat niet lukken, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Maastricht of, in het geval je een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de volgens de wet bevoegde rechter.

Flegal Juridisch Advies, Algemene Voorwaarden versie 1.6.