We hadden hier natuurlijk een lap tekst vol juridisch jargon kunnen neerzetten. Wij vinden echter dat een goede basis belangrijk is voor een fijne samenwerking en daarom hebben wij onze algemene voorwaarden in duidelijke en vooral begrijpelijke taal opgesteld. Zo weten niet alleen wij, maar ook jij, welke regels er van toepassing zijn op onze diensten, offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en samenwerkingen.

Liever een PDF-bestand? Klik dan hier.

1. Laten we ons allereerst even voorstellen. Wij zijn Flegal Juridisch Advies, een juridisch advieskantoor. In deze algemene voorwaarden verwijzen naar onszelf als Flegal of we/wij (en waar toepasselijk ons/onze).

2. Jij bent onze opdrachtgever, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon met wie wij een overeenkomst sluiten of wensen te sluiten voor de levering van onze dienstverlening. In deze algemene voorwaarden verwijzen wij naar jou met je/jij/jouw.

3. Als we het hebben over jou en ons gezamenlijk, dan spreken we van partijen.

4. Onder overeenkomst verstaan wij iedere overeenkomst die het doel heeft Flegal of één van haar maten diensten te laten verlenen aan jou, de opdrachtgever. Ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van en ter uitvoering van de overeenkomst vallen onder het begrip overeenkomst.

5. Onder opdracht verstaan wij de opdracht die jij aan ons verleent om werkzaamheden voor jou uit te voeren.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en overeenkomsten.

2. Ook wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst of een aanvullende overeenkomst vloeit zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In zulke gevallen word je geacht reeds bekend te zijn met deze algemene voorwaarden.

3. Mochten we met jou een afwijking op deze algemene voorwaarden zijn overeengekomen, dan geldt die afwijking enkel voor de overeenkomst waarvoor de afwijking is afgesproken. Je kunt geen beroep doen op die afwijking bij andere overeenkomsten met ons.

4. Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die je sluit met ons.

5. Wij hebben bovendien altijd het recht onze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzingen of aan te vullen. Wij zullen dit van tevoren aankondigen. Indien je niet akkoord bent met de wijziging(en), heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zullen wij de reeds verrichte arbeid tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening brengen.

6. Het kan zijn dat een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd. De overige voorwaarden blijven dan nog steeds van kracht. Over de vernietigde bepaling gaan partijen met elkaar in overleg om een nieuwe bepaling overeen te komen. Het doel en de strekking van de originele bepaling moet in dat geval zo veel mogelijk worden gevolgd bij het opstellen van die nieuwe bepaling.

1. Iedere offerte is 14 kalenderdag na dagtekening geldig, tenzij in de offerte anders staat aangegeven.

2. De overeenkomst ontstaat vanaf het moment dat je de offerte accepteert.

3. Wij baseren onze offertes op de informatie die je aan ons verstrekt. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie over de opdracht aan ons door te geven, zodat wij op basis hiervan een offerte kunnen opstellen. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie is verstrekt, dan kunnen wij een reeds aanvaarde offerte alsnog herroepen.

4. Het kan zijn dat er termijnen voor de uitvoering van de opdracht staan vermeld in de offerte. Deze uitvoeringstermijnen zijn altijd indicatief. Overschrijding van die termijnen geeft geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. Een reeds uitgebrachte offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten, vervolgopdrachten, aanvullende opdrachten, nieuwe overeenkomsten etc. De offerte geldt enkel voor de overeenkomst waarvoor deze is opgesteld.

1. Artikel 7: 404 BW is niet van toepassing op onze overeenkomsten. Dit houdt in dat je ermee instemt dat Flegal de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan Flegal verbonden maat.

2. Flegal kan enkel worden vertegenwoordigd door een aan Flegal verbonden maat en binnen de grenzen van diens vertegenwoordigingsbevoegdheid. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt, wordt uitgesloten indien aan twee of meer personen een opdracht is gegeven.

1. Om de overeenkomst uit te voeren hebben wij tijdig bepaalde gegevens, documenten, materialen en/of informatie nodig van jou. Wij geven dat natuurlijk bij je aan, maar het is ook jouw eigen verantwoordelijkheid om zulke gegevens, documenten, materialen en/of informatie met ons te delen als je redelijkerwijs kunt begrijpen dat wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst.

2. Als wij met jou een termijn voor de uitvoering van de overeenkomst hebben afgesproken, dan begint deze termijn pas te lopen op het moment dat je de benodigde gegevens, documenten, materialen en/of informatie aan ons hebt verstrekt. Tot die tijd hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.

3. Alle overeenkomsten worden door ons naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. Wij kunnen niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4. De overeenkomst voeren we enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan de inhoud van de door ons verrichte werkzaamheden geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.

5. Het kan zijn dat we overeenkomen dat je ons een voorschot betaalt voor de te verrichten werkzaamheden in het kader van de overeenkomst. Zolang het voorschot nog niet is ontvangen op onze rekening behouden wij het recht onze werkzaamheden op te schorten.

6. Indien je wenst dat wij (bepaalde) werkzaamheden op een door jou aan te wijzen locatie uitvoeren, dan draag je er zorg voor dat alle daarvoor noodzakelijke faciliteiten aldaar beschikbaar worden gesteld.

Het kan zijn dat er voor de uitvoering van de overeenkomst diensten of werkzaamheden nodig zijn van derden. Indien dit het geval is, geven wij dit vooraf bij je aan. Indien je akkoord gaat met het inschakelen van de derde dan hebben wij het recht deze derde bij onze dienstverlening te betrekken en zijn door jou gemachtigd om eventuele algemene voorwaarden, inclusief aansprakelijkheidsbeperkingen, van die derde(n) namens jou te aanvaarden. Je vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden in dat kader, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan onze zijde. Indien je niet akkoord gaat met het inschakelen van de derde, dan hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij de reeds verrichte arbeid tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening wordt gebracht.

1. Het is toegestaan de overeenkomst te wijzigen of te annuleren, maar enkel na toestemming daartoe door ons. Wij hebben het recht een verzoek tot wijziging of annulering te weigeren, zonder daarmee in gebreke te komen of ons recht op betaling voor de verrichte arbeid binnen de oorspronkelijke overeenkomst te verliezen.

2. Als een wijziging of annulering direct aan ons valt toe te rekenen, dan brengen wij de meerkosten die ontstaan door de wijziging of annulering niet in rekening bij jou.

3. Het kan zijn dat bepaalde omstandigheden of feiten niet bekend waren op het moment dat de overeenkomst tussen jou en ons tot stand kwam. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst bepaalde omstandigheden of feiten bekend worden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of beletten, dan hebben wij het recht de inhoud van de overeenkomst te wijzigen zodat wij de overeenkomst, indien mogelijk, alsnog kunnen uitvoeren. Ook hebben we in zo een geval het recht de overeenkomst te ontbinden en de reeds verrichte arbeid in rekening te brengen bij jou. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarbij de reeds verrichte arbeid tot het moment van de ontvangst van de ontbinding in rekening wordt gebracht door ons.

1. Wij hebben het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer je niet of niet geheel jouw verplichtingen jegens ons nakomt. Ook wanneer wij na het sluiten van de overeenkomst kennisnemen van omstandigheden waaruit blijkt dat je de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig zal kunnen nakomen hebben wij het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

2. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever of indien er sprake is van schuldsanering of enige andere omstandigheid waardoor je niet langer over jouw vermogen kan beschikken, hebben wij de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden waarbij de reeds verrichte arbeid in rekening zal worden gebracht. Wij zijn in dat geval niet schadeplichtig.

1. Wij brengen aan jou het in de offerte vermelde tarief vermeerderd met de kosten die wij hebben gemaakt in het kader van de overeenkomst in rekening.

2. Wij hebben het recht onze (uur)tarieven aan te passen. Wij zullen dit vooraf communiceren aan jou. Indien je niet akkoord gaat met de tariefswijziging, heb je het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zullen wij de reeds verrichte arbeid tot het moment van ontvangst van de ontbinding in rekening brengen tegen het initieel afgesproken tarief.

3. Onder kosten verstaan wij onder andere griffierechten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, kosten voor de diensten van derden etc.

4. De door ons in het kader van de overeenkomst gemaakte reiskosten worden aan jou doorberekend via een vast tarief exclusief btw per kilometer.

5. Het is mogelijk dat de uitvoering van een overeenkomst langer dan 30 kalenderdagen duurt. In dat geval hebben wij het recht reeds verrichte werkzaamheden tussentijds in rekening te brengen.

6. Indien wij een voorschot hebben ontvangen van jou brengen wij deze in mindering op de factuur.

1. Je ontvangt onze facturen per e-mail of per post.

2. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de factuurdatum. Je dient het volledige factuurbedrag, inclusief btw, over te boeken op onze bankrekening binnen de betalingstermijn.

3. Indien je niet tijdig de factuur voldoet ontvang je van ons een ingebrekestelling. Wanneer je ook niet binnen de termijn in de ingebrekestelling jouw factuur voldoet ben je in verzuim. Wij hebben in dat geval het recht vanaf dat moment de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige bedrag van de factuur.

4. Mochten wij genoodzaakt zijn om kosten te maken voor de (buitengerechtelijke) incassering van onze factuur, dan komen deze volledig voor jouw rekening. De (buitengerechtelijke) incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de totale factuur inclusief btw, met een minimum van € 40.

5. Indien je het niet eens bent met jouw factuur of een klacht hebt daarover dan dien je dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

6. Mochten we het niet eens worden met je over de oplossing van je klacht, dan wordt er een onafhankelijke deskundige aangesteld. De kosten voor de deskundige zijn voor de partij die door de deskundige in het gelijk wordt gesteld, tenzij partijen onderling tot een andere afspraak komen.

1. Wij zijn enkel aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst voor zover de tekortkoming is ontstaan door onzorgvuldigheid of ondeskundigheid bij het uitvoeren van de overeenkomst en dit vermeden had kunnen worden. Aansprakelijkheid voor mondelinge adviezen die niet op schrift zijn gesteld wordt geheel uitgesloten.

2. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat vergoed wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico welke niet door de verzekeraar zal worden vergoed. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot betaling overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van maximaal de afgelopen drie maanden, voor zover die facturen betrekking hebben op de overeenkomst waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

3. Iedere aansprakelijkheid van Flegal bij de uitvoering van een opdracht waarbij schade aan personen of zaken wordt toegebracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, inclusief het bedrag van het eigen risico.

4. Flegal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

  • onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens door u;
  • uw handelen of nalaten;
  • veranderingen die zijn aangebracht in het geleverde door u of indien u bent afgeweken van gedane adviezen;
  • tekortkomingen van derden, onder welke naam of titel dan ook.

De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Flegal Juridisch Advies.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding twaalf maanden nadat de schadetoebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval achttien maanden nadat de schadetoebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

6. Alvorens je tot aansprakelijkheidstelling overgaat dient u met Flegal in overleg te treden om tot een oplossing te komen.

7. Indien er bij de uitvoering van de overeenkomst gecommuniceerd wordt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, erkennen partijen dat daar risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt tot vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. Flegal is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van voornoemde risico’s.

1. Op deze algemene voorwaarden, maar ook op onze overeenkomsten, is Nederland recht van toepassing.

2. Mocht het tot een geschil komen, en dat hopen we natuurlijk niet, dan zullen zowel wij als jij zich tot het uiterste inzetten om het geschil onderling te beslechten. Mocht dat niet lukken, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Maastricht of, in het geval je een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de volgens de wet bevoegde rechter.